Bemutatkozunk


Bemutatkozás

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Áldás Utcai Általános Iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében.
Ajánlom figyelmükbe iskolánk megújult honlapját, melynek segítségével arra törekszünk, hogy folyamatosan informáljuk közvetlen és közvetett partnereinket az itt folyó pedagógiai munkáról, eredményeinkről, eseményeinkről, fontosabb híreinkről.

Üdvözlettel:
Varga Mónika
intézményvezető

„A GYERMEK A FÓKUSZ, A PEDAGÓGUS A KULCS.”

Iskolánk, mint alapfokú nevelési-oktatási intézmény nyolc évfolyammal, évfolyamonként 3-4 osztállyal működik. Osztályaink tanulóinak átlaglétszáma 25 fő.
Intézményünk egészét alkotó pedagógiai légkör jellemzi. A nevelőtestület által megfogalmazott pedagógiai alapelveket partnereink elfogadják, közös munkánk őszinte, korrekt emberi kapcsolatokon alapul.
Kiemelt pedagógiai feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink egyszerre váljanak harmonikus, autonóm személyiséggé, ugyanakkor a közösségek aktív és alkotó tagjává. Az iskola részt vállal abban a feladatban, hogy megtanítsa a gyerekeket az együttélés szabályaira, alakítsa a kudarctűrő képességüket, a toleranciájukat, a játékkultúrájukat.
Támaszkodunk mindazokra a tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyek a tanulókat az iskolán kívül, a mindennapi életükben érik. Mindezeket pedagógusaink tudatosan beépítik a nevelés-oktatás folyamatába. Törekszünk arra, hogy tanulóink aktív részesei legyenek a tanítási-tanulási folyamatnak.
Munkánk fontos eleme a differenciálás, melynek során igyekszünk megvalósítani a kiemelt figyelmet igénylő tanulók tehetséggondozását, illetve a rászorulók felzárkóztatását.
Tanulóink teljesítményét, személyiségük fejlődését a szülőkkel együttműködve folyamatosan figyelemmel kísérjük. A szülők és a gyermekek igényeit felmérve, sokféle lehetőséget biztosítunk tanulóink személyiségfejlesztésére, képességeik kibontakoztatására.
Nevelési-oktatási módszereink megválasztásában a jól bevált hagyományokat követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is, amelyek a tanítási- tanulási folyamat eredményességét fokozzák.
A modern eszközök mindennapi munkánkba történő bevonásával, a digitális technikák, módszertani lehetőségek alkalmazásával korszerű tudás átadására törekszünk. Tantermeink jelentős részében projektor, interaktív tábla színesíti az oktatást.
Kiemelten kezeljük az angol nyelv oktatását és a tanulók matematikai, logikai készségének fejlesztését.
Az angol nyelv tanítását az 1. évfolyamon kezdjük. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva a kisiskolás nyelvtanításunkat a játékba ágyazottság jellemzi.
Alsó tagozaton évfolyamonként egy osztályban vizuális programmal támogatott angol nyelvoktatás folyik, melynek keretében egymást erősítve fejlesztjük a tanulók képi kifejező képességét és angol nyelvi kommunikációs kultúráját.
Nyelvtanításunk hatékonyságát mutatja, hogy diákjaink eredményei az angol nyelvi kompetencia mérésen kiemelkedő. 7.,8. évfolyamos tanulóink nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel készülnek a Euroexam (B2) próbanyelvvizsgára, amit minden tanév tavaszán megszervezünk. 2021-től a Euroexam Nyelviskola partneriskolája vagyunk.
Tehetséggondozó tevékenységünk kiemelt terülte első osztálytól a tanulók matematikai tudásának, képességének fejlesztése. Alsó tagozaton évfolyamonként egy osztályban előnyprogramos matematika oktatás történik, mely 5. osztálytól emelt szintű oktatással folytatódik. Ezekben az osztályokban már első osztálytól csoportbontásban a sakk oktatás, 3. évfolyamtól az informatika/digitális kultúra világával ismerkedés is megjelenik az tanítás- tanulás folyamatában.
Matematika versenyeken (Bolyai, Zrínyi, Varga Tamás) diákjaink teljesítménye kiemelkedő.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztését szolgálja a tanórán kívüli tevékenységek sorából a Logikaland szakkör, melyen játékba ágyazottan különböző eszközök segítségével kerül fejlesztésre a tanulók logikai készsége.
Tanulóink teljesítménye az országos kompetencia méréseken (szövegértés, matematika) hosszú évek óta az országos átlag feletti.
Egyedi és egyben példaértékű a pedagógusaink által végzett felvételi felkészítés, mely már 7. osztály 2. félévében megkezdődik. Ennek eredményeképpen nyolcadikosaink neves gimnáziumokba nyernek felvételt, sikeresen tanulnak tovább.
A komplex személyiségfejlesztő tevékenységünket a művészeti nevelés hangsúlyos kezelése teszi még eredményesebbé. Fontosnak tartjuk diákjaink zenei kultúrájának fejlesztését, melyet az énekórák mellett az énekkari munka (alsós és felsős) gazdagít. Énekkarosaink produkciói színesítik az iskolai ünnepélyeket, a karácsonyi és pünkösdi templomi koncerteket.
A tanulók önkifejező képességének fejlődését támogatja a drámaszakkör, mely keretén belül dramatikus játékokat, improvizációs, kreativitást fejlesztő gyakorlatokat végeznek a résztvevők. A nemzeti ünnepek méltó megünneplése, és az Áldás Gála lehetőséget ad tanulóinknak a közönség előtti szereplésre.
Tantermeinket, közösségi tereinket a vizuális órákon változatos technikákkal készült gyermekmunkák teszik otthonossá, esztétikussá.
Az emelt óraszámú/szintű képzéseink mellett nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás kialakítására. A természettudományos tantárgyi tartalmakat gyakorlati tevékenységekkel, akciókkal tesszük életszerűvé: szelektíven gyűjtjük a hulladékot, évente kétszer papírgyűjtési akciót szervezünk. Jeles napok alkalmából témanapokat, projekteket valósítunk meg (Víz világnapja, Föld Napja) kiállításokat szervezünk. Bekapcsolódunk a központi témahetekbe (digitális témahét, fenntarthatóság hete, pénzhét), tanulmányi kirándulásokon, túrákon vehetnek részt diákjaink.
Iskolánkban aktív sportélet folyik. Nagy hagyománya van a kosárlabda sportnak. Kiemelkedőek eredményeink a diákolimpiai versenyeken. Délutánonként a labdarúgás, a röplabda, a kézilabda mellett külső edzők szervezésében karate, judo, akrobatikus rock and roll színesíti a tanulók mozgásigényét. Részt veszünk kerületi futóversenyeken.
Iskolánk munkaterve évről évre a tanórán kívüli, illetve szabadidős programok széles tárházát kínálja.
Fontosnak tartjuk a közösségformálást, melynek keretén belül, mint szocializációs tényező lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók különböző szerepeket, feladatokat vállaljanak, és konfliktusokat oldjanak meg az osztály /iskolai közösségben. Folyamatosan támogatjuk a diákönkormányzat kezdeményezéseit, építünk észrevételeikre (adománygyűjtő akciók, ügyeletesi rendszer, programok előkészítése, diáknap szervezése, pályázatok).
Elsőseinknek az Áldás közösségéhez tartozás erősítése érdekében Csibeavatót, játékos sportdélutánt szervezünk. 5. osztályosaink felső tagozatra való lépését Mazsolaavatóval ünnepeljük. Múzeumi-, kulturális napok keretén belül szervezetten vehetnek részt tanulóink ismereteket mélyítő foglalkozásokon.
Nagy érdeklődésnek örvendenek vállalkozó pedagógusaink által szervezett táboraink, tanulmányi utak: sítábor, kézművestábor, vándortábor, angliai tanulmányi utak.
Már két alkalommal sikeresen pályáztunk az ERASMUS+ program keretén belül szakmai, módszertani tudásunk, tapasztalataink gazdagítását szolgáló projekttel. A program során szerzett ismereteket a pedagógusok belső továbbképzés keretében adják tovább kollégáiknak.
Nevelő- oktató munkánk infrastrukturális háttere:
Valamennyi osztályunk saját osztályteremmel rendelkezik. A tanítási óráik többségében itt zajlanak. A speciális eszköz- és helyigénnyel bíró tantárgyak oktatására szaktantermek állnak rendelkezésünkre: sakk csoportszoba, két informatikaterem, fizika-kémia előadó és labor, technika műhely, két vizuális kultúra terem, angol nyelvi csoportszoba, 14000 kötetes könyvtár, egy nagy tornaterem, nagy- és kis kondicionáló helyiség, rekortán borítású sportpálya, sportudvar segítik az oktatás eredményességét.
A komplex személyiségfejlesztés, a tanulási folyamatban jelentkező elakadások, életkori sajátosságokból adódó problémák feloldásában pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus, szociális munkás, iskolavédőnő, iskolaorvos tevékenysége egészíti ki munkánkat.
A tudás átadása, a személyiség- és a közösség fejlesztése elképzelhetetlen támogatói szülői háttér nélkül. Pedagógus közösségünk számára nagyon fontos a közvetlen partnereivel, a szülőkkel való konstruktív együttműködés, problémamegoldás, a nyílt és őszinte kommunikáció.

Igyekszünk az iskolában folyó pedagógiai munkát transzparenssé tenni:

 • folyamatos, naprakész információ átadásra törekszünk az iskola honlapján,
 • az e-napló, az osztály levelezőrendszeren keresztül,
 • a jelenlegi és a leendő szülők számára nyílt napot szervezünk,
 • diákjaink tanulmányi előmeneteléről egyéni és intézményi fogadóórákon tájékozódhatnak a szülők,
 • szülői értekezleteket tartunk,
 • intézményi programok megvalósításába bevonjuk a szülőket (karácsonyi vásár, nyílt sportdélután, pályaorientációs nap)
 • rendezvényinkre hívjuk és várjuk a szülőket (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, anyák napja, Áldás gála, karácsonyi, pünkösdi hangverseny)

Szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn a Testnevelési Egyetemmel és az ELTE Tanár-, Tanító- és Óvóképző karával.
Örömmel fogadjuk, adunk helyt leendő pedagógusok szakmai gyakorlatának. Támogatjuk pedagógussá válásukat.
Együttműködünk a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskolával, helyt adunk az általuk szervezett hangszeres oktatásnak.
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézményének szakembere végzi a gyógytestnevelés foglalkozások keretén belül, kiszűrt tanulóink differenciált mozgásszervi problémáknak megfelelő egyénre szabott fejlesztését.

vissza az oldal tetejére


Fenntartónk

cím: 1027 Budapest Fő u. 80. (Bejárat a Kacsa utca felőli oldalon)
telefon: +36-1/795-8090
e-mail-cím: kozepbuda@kk.gov.hu
telephely címe: 1126 Budapest Böszörményi út  20-22. 3. emelet

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva

Ügyfélfogadás ideje:
hétfőtől csütörtökig 09:00-12:00 és 12:30-15:00
Ügyfélfogadás helyszíne:
1126 Budapest Böszörményi út 20-22. 3. emelet

vissza az oldal tetejére


Az iskola története

Az Áldás Utcai Általános Iskola Buda frekventált területén, 1911–12-ben épült, az akkori fővárosi polgármester, Bárczy István városfejlesztő programjának részeként. Az 1900-as évek elején a Rózsadomb alsó vidéke és a Szemlőhegy területe rohamos fejlődésnek indult és benépesedett. A tágas villákba többgenerációs családok költöztek, akiknek megnövekedett polgári igényeit a Vízivárosban (Medve utca, Batthyány utca) és az Országúton (Margit körúton) lévő népiskolák nemcsak a viszonylag nagy távolságok, hanem tanulóik vegyes társadalmi hovatartozása miatt nem elégítették ki.

A Zrumeczky Dezső (Koós Károly pályatársa és barátja) műépítész által tervezett szecessziós épület külső formájában, jellegzetes motívumaival (erdélyi fatorony, a tetőtér alatt megbúvó ablakok, stb.) jól megfelelt a környék polgári ízlésének; belső elrendezése az akkori iskolaépületekkel szemben támasztott elvárásokat túlhaladva, felújítás után, még ma is korszerű. Az óvodát is magába foglaló intézmény nemcsak jó színvonalú nevelést és oktatást biztosított az idejáró gyermekeknek, hanem a környék közösségi és vallási életét is összefogta.

Az első tanév 1912-13-ban indult. Mivel az épület nem készült el határidőre, a tanítás szeptember 7-én kezdődött meg 16 tanteremben. Egy tornaterem, igazgatói és altiszti szolgálati lakás, tantestületi szoba, három termes kisdedóvó, óvodai dajkalakás, orvosi rendelő és szertárak jelezték az épület korszerűségét.

1945 után az ide beköltöző politikai elit gyorsan gyökeret vert az új környezetben, s akarva–akaratlanul folytatója lett a polgári hagyományokból fakadó lokálpatriotizmusnak. Erkölcsi és anyagi támogatásával biztosította a hagyományosan magas szintű képzést. A régi diákok iskolai kötődése olyan erős, hogy a körzetből távolabbra költözve is visszahozzák gyermekeiket a jó hírét megőrző alma materbe. Ennek is köszönhető, hogy az országosan csökkenő gyermeklétszám ellenére is legalább három párhuzamos osztályt tudunk egy-egy évfolyamon indítani.

A legnagyobb mértékű felújításra 1995/1996-ban került sor két iskola összevonása miatt. A bővítés során öt új tanterem, könyvtárhelyiség, kondícionáló terem, fizika-, kémia előadók, laboratórium, stúdiók készültek.

Az épület a külső és belső átalakítások után is megőrizte eredeti jellegét.

Az épületnek sajátságos dinamikája van: oldott tömegével, változatos tetősíkjaival, a magastetős, fatornácos bejáratával barátságosan hívogatja a diákokat.

Jelenleg a több, mint 100 éves épületben általános iskolai nevelés – oktatás folyik évfolyamonként 3-4 osztályban. A körzetébe tartozó tanulók felvétele mellett lehetőséget ad a nem körzetes, de a szabad iskolaválasztás jogával élni kívánóknak is a felvételre.

vissza az oldal tetejére


Tantestület

Pedagógus neveTanított tantárgyake-mail-cím
Antal József magyar nyelv és irodalom antal.jozsef[kukac]aldassuli.hu
Bakonyi-Babos Beáta tanító
3.b osztályfőnöke
bakonyi-babos.beata[kukac]aldassuli.hu
Baloghné Szabó Ida biológia
testnevelés
8.d osztályfőnöke
munkaközösség-vezető
szabo.ida[kukac]aldassuli.hu
Bánhidi Krisztina Helga tanító
1.a osztályfőnöke
banhidi.krisztina[kukac]aldassuli.hu
Benderné Lőw Anna tanító low.anna[kukac]aldassuli.hu
Bihaly Borbála tanító bihaly.borbala[kukac]aldassuli.hu
Bodgál Rita tanító bodgal.rita[kukac]aldassuli.hu
Bödecs Kornélia angol
5.b osztályfőnöke
bodecs.kornelia[kukac]aldassuli.hu
Cselényi Katalin tanító
matematika
cselenyi.katalin[kukac]aldassuli.hu
Csintalan Tamás fizika csintalan.tamas[kukac]aldassuli.hu
Dévényiné Hümpfner Mónika biológia
kémia
természetismeret
DÖK-felelős
devenyi.monika[kukac]aldassuli.hu
Erdélyi Gabriella biológia
földrajz
erdelyi.gabriella[kukac]aldassuli.hu
Erdő Katalin angol erdo.katalin[kukac]aldassuli.hu
Faddiné Zalavári Julianna történelem
ének
zalavari.julianna[kukac]aldassuli.hu
Fehér Erika tanító
2.b osztályfőnöke
feher.erika[kukac]aldassuli.hu
Garamszegi Beáta tanító
4.c osztályfőnöke
garamszegi.beata[kukac]aldassuli.hu
Gulyás Dénes vizuális kultúra gulyas.denes[kukac]aldassuli.hu
Győriné Kerekes Zsanett magyar nyelv és irodalom
dráma és tánc
Etika/Hit- és erkölcstan
5.c osztályfőnöke
munkaközösség-vezető
kerekes.zsanett[kukac]aldassuli.hu
Györk Krisztina tanító gyork.krisztina[kukac]aldassuli.hu
Harsányi Zsoltné tanító harsanyi.anna[kukac]aldassuli.hu
dr. Hetényiné Szabó Zsófiatanítóhetenyi.zsofia[kukac]aldassuli.hu
Juhászné Tancsa Tímea informatika
etika/hit- és erkölcstan
technika
8.c osztályfőnöke
munkaközösség-vezető
tancsa.timea[kukac]aldassuli.hu
Kádárné Sebők Tünde tanító
testnevelés
sebok.tunde[kukac]aldassuli.hu
Kámánné Vajda Ildikó angol
8.b osztályfőnöke
munkaközösség-vezető
vajda.ildiko[kukac]aldassuli.hu
Dr. Kapásné Fóris Beatrix tanító
2.c osztályfőnöke
foris.beatrix[kukac]aldassuli.hu
Komló Gyöngyi tanító
4.d osztályfőnöke
komlo.gyongyi[kukac]aldassuli.hu
Kovács Zsófia vizuális kultúra kovacs.zsofia[kukac]aldassuli.hu
Lázár Gabriella angol
7.b osztályfőnöke
lazar.gabriella[kukac]aldassuli.hu
Major Zsuzsanna ének-zene major.zsuzsanna[kukac]aldassuli.hu
Marosiné Zsilla Zsuzsanna angol
történelem
etika/hit- és erkölcstan
6.c osztályfőnöke
zsilla.zsuzsanna[kukac]aldassuli.hu
Mikes Viktória tanító
ének-zene
mikes.viktoria[kukac]aldassuli.hu
Nemesné Szentpétery Melitta tanító
4.a osztályfőnöke
munkaközösség-vezető
szentpetery.melitta[kukac]aldassuli.hu
Németh Julianna tanító
intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)
nemeth.julianna[kukac]aldassuli.hu
Novák Judit estnevelés
7.c osztályfőnöke
munkaközösség-vezető
novak.judit[kukac]aldassuli.hu
Palko László matematika
8.a osztályfőnöke
palko.laszlo[kukac]aldassuli.hu
Rácz Ildikó matematika
6.a osztályfőnöke
racz.ildiko[kukac]aldassuli.hu
Rigler Marianna magyar nyelv és irodalom rigler.marianna[kukac]aldassuli.hu
Selmeczi-Kovács Andrea angol
etika/hit- és erkölcstan
5.a osztályfőnöke
selmeczi-kovacs.andrea[kukac]aldassuli.hu
Szabados Kinga tanító
4.b osztályfőnöke
szabados.kinga[kukac]aldassuli.hu
Szabóné Sárközi Márta matematika sarkozi.marta[kukac]aldassuli.hu
Szilágyi Krisztina biológia
természetismeret
etika/hit- és erkölcstan
szilagyi.krisztina[kukac]aldassuli.hu
Takács Luca tanító
2.a osztályfőnöke
takacs.luca[kukac]aldassuli.hu
Tarjányiné Vajdai Adrien technika vajdai.adrienn[kukac]aldassuli.hu
Török Ildikó történelem torok.ildiko[kukac]aldassuli.hu
Vági Dóra tanító vagi.dora[kukac]aldassuli.hu
Vágó Laura tanító
1.c osztályfőnöke
vago.laura[kukac]aldassuli.hu
Valis Eszter informatika
6.b osztályfőnöke
valis.eszter[kukac]aldassuli.hu
Varga Mónika tanító
ének-zene
pedagógia
intézményvezető
varga.monika[kukac]aldassuli.hu
Vörös Tünde magyar nyelv és irodalom
történelem
7.a osztályfőnöke
voros.tunde[kukac]aldassuli.hu
Wágnerné Kiss Melinda tanító
munkaközösség-vezető
kiss.melinda[kukac]aldassuli.hu
Zatykó Sára angol
ének-zene
zatyko.sara[kukac]aldassuli.hu
Zsoldos Krisztián matematika
intézményvezető-helyettes (felső tagozat)
zsoldos.krisztian[kukac]aldassuli.hu

vissza az oldal tetejére


Nevelő, oktató munkát segítők

 • Óvodai és iskolai szociális segítő

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ
név: Tarr Andrea
telefonszám: +30-20/258-6283
e-mail-cím: tarr.andrea@csgyk02.hu
Az iskolában elérhető péntekenként, illetve az előzetesen egyeztetett időpontban.
A gyerekek részére a tájékoztató ide kattintva olvasható.
A szülők részére a tájékoztató ide kattintva olvasható.
A pedagógusok részére a tájékoztató ide kattintva olvasható.

 • Iskolapszichológus

név: Cserhalmi Edit
e-mail-cím: isk.pszichológia@gmail.com
ügyfélfogadás: hétfő 9:00-14:00 és szerda 10:00-16:00
Bővebb információk ide kattintva olvashatók.

 • Fejlesztő pedagógus

név: Törökné Cseh Katalin
e-mail-cím: cseh.katalin@aldassuli.hu
telefonszám: +36-1/212-4258
tevékenysége: „ A tantestület tagjaként egy olyan különleges területen dolgozom, amelynek célja a gyerekek azon alap- és részképességei fejlődésének segítése, amelyek szükségesek a tananyag megértéséhez, feldolgozásához, emlékezetben tartásához, felidézéséhez és mindennapi alkalmazásához.
Jelenleg elsősorban azokkal a tanulókkal foglalkozom egyénileg, akiknél a részképességek területén már diagnosztizáltak fejlődésbeli elmaradást. Másodsorban viszont szorosan együttműködve az elsősök tanítóival és szüleivel olyan feladatsorokat állítok össze, amelyek gyakorlásával tapasztalatunk szerint nagy valószínűséggel megelőzhető a későbbi tanulási nehézség kialakulása.”

 • Logopédus

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye
név:
Tzortzoglou Zoé
e-mail-cím: tzortzoglou.zoe.roza.02@fpsz.hu
iskolai foglalkozások időpontja: hétfő, szerda
Ellátott feladat: A tanév eleji szűrést követően az 1. osztályos, illetve 2. osztályos tanulók artikulációs terápiában való részesítése.

 • Iskolaorvos

II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1027 Bp. Kapás utca 22.
név:
dr. Cesko Izabella
e-mail-cím: ceskomed@gmail.com
Iskolai rendelés időpontja: csütörtök 11:00-13:00
Az iskolaegészségügy feladatai ide kattintva olvasható.

 • Iskolavédőnő

II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1027 Bp. Kapás utca 22.
név:
Kántorné Neményi Júlia
e-mail-cím: kantornejuli@gmail.com
telefonszám: +36-70/702-0810
Iskolai jelenlét: szerda, csütörtök, péntek 08:00-16:00
Fogadóóra: szerda 08:00-12:00

 • Gyógytestnevelő

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye
név:
Gálfalviné Reé Krisztina
e-mail-cím: reekriszta@gmail.com
telefonszám: +36-20/388-2988
Iskolai foglalkozások időpontja: kedd 6. és 7. óra
A részletes tájékoztató ide kattintva olvasható.

vissza az oldal tetejére


Rólunk írták

vissza az oldal tetejére