Információk


Az iskola OM azonosítója

034798

vissza az oldal tetejére


Alapítvány

Az Alapítvány adószáma: 19674928-1-41

Módosított Alapítólevél

Jelen okirat az 1999. november 30. napján aláírt alapítólevél időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A jelen módosítást az alapítvány közhasznú szervezetként való minősítése érdekében határoztam el. Én, az „Áldás” alapítvány alapítója, abból a célból, hogy az Áldás Utcai Általános Iskolában minden feltétel adott legyen a korszerű oktatáshoz és a legmagasabb szintű képzéshez: az iskola hírnevét öregbítő, kiemelkedő tanulmányi- illetve sporteredményeket elérő diákokat, valamint az emberileg és szakmailag legtöbbet nyújtó oktatókat a lehetőség keretein belül méltó módon honorálni lehessen, elhatároztam, hogy alapítványt hozok létre. Egyúttal felkérek minden szülőt, intézményt és szervezetet, hogy anyagi lehetőségeikhez képest támogassa alapítványomat a kívánt cél elérése érdekében.
1. Alapítvány neve: Áldás utcai általános iskola alapítvány
2. Az alapítvány rövidített elnevezése: „Áldás” alapítvány
3. Alapítvány székhelye: 1025 Budapest, Áldás utca 1.
4. Az alapítvány célja: – Korszerű oktatási eszközök beszerzése – a kiemelkedő tanulmányi-illetve sporteredményt nyújtó tanulók díjazása – a kiemelkedő oktatói tevékenységet végző pedagógusok díjazása. Az Alapítvány célja megvalósítása érdekében pályázatokat ír ki diákoknak a kultúra, a művészetek, a tudományok területén, kulturális rendezvényeket szervez és finanszíroz, sportversenyeket rendez. Az iskola tanárai részére pedagógiai pályázatokat ír ki és részt vesz új oktatási tervek megvalósításában. A nyelvi
nevelés érdekében az iskolában anyanyelvi angol tanárt foglalkoztat alapítványi szervezésben és finanszírozásban. Az iskolai kulturális hagyományok ápolásában iskolánkban kiállításokat rendez.
5. Az alapítvány a fentiekre tekintettel a következő közhasznú tevékenységeket végzi: nevelés, oktatás, sport, kulturális tevékenység
6. Az alapítvány induló vagyona: 40.000- Ft.
7. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat.
8. Az alapítvány másodlagosan, közhasznú céljaink megvalósítása érdekében-a célt nem veszélyeztetve –
vállalkozási tevékenységet is végezhet. a gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú céljainak megvalósítására fordítja. Az alapítvány szervezete pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és mindezt a továbbiakra is kizárja.
9. Az alapítvány bevételei: az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon, az alapítványhoz csatlakozó személyek, illetve szervezetek által szolgáltatott pénz vagy vagyontárgy, a támogatók által nyújtott adományok, valamint az esetlegesen másodlagosan a 8. pont szerint végzett vállalkozási tevékenység bevétele.
10. Az alapítvány kiadása: azok a költségek, amelyek az alapítvány feladatian ellátása során felmerülnek (adminisztratív költségek, postaköltségek stb.), valamint a képviselők tiszteletdíja.
11. A működési kiadásokat csak a tőke kamatai terhére lehet elszámolni. Kivételesen a kuratórium azonban
úgy is határozhat, hogy a tőke terhére is kifizetést teljesít.
12. A képviselők tiszteletdíja nem haladhatja meg az alapítvány céljaira fordítható összeg 3%-át.
13. A pénzbeli hozzájárulásokat az alapítvány bankszámlán köteles elhelyezni. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végezhet. Az alapítványi célokra az egész vagyon felhasználható. A kuratórium a rendezvények szervezési költségein kívül pályázatok, illetve ösztöndíj, valamint egyéni kérelem alapján jogosult célszerinti kifizetést teljesíteni.
14. Amennyiben olyan tárgyi ajándékot ajánlanak fel az alapítvány céljaira, amelyet arra közvetlenül nem lehet felhasználni, akkor azt értékesíteni kell és a befolyt összeget kell az alapítvány tőkéjének növelésére fordítani.
15. Az alapítvány szervezete: A háromtagú kuratórium elnökét és tagjait az Alapító kéri fel. Az Alapító már jelen okiratban rögzíti azon elvet, miszerint a jövőben esetlegesen kieső kuratóriumi tagok helyére új tagként a Budapest, II. kerület Áldás utca 1.szám alatti általános iskola tanárai illetve a diákok szülei közül fog kurátort jelölni. A Kuratórium tagjai a felkérést követően írásban nyilatkoznak arról, hogy az elfogadásának nincs törvényes akadálya. A Kuratórium kijelölésénél az Alapító figyelemmel volt a Ptk. 74/C §(3)
bekezdésére. Nem lehet a kuratórium tagja, aki az 1997. Évi CLVI tv. (Khtv) 9. §-ában foglalt kizáró ok alatt áll. A kuratóriumnak figyelemmel kell lenni a Khtv 9.§ (2) bekezdésében foglalt előírásra. A kuratórium
határozatában nem vehet részt, akire a Khtv 8. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok áll fenn. Amennyiben a
kuratórium, vagy valamely tagja tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító visszahívhatja.
A kuratóriumi tagoknak jogukban áll írásban tisztségükről lemondani. Az új kurátor kijelöléséről- a fenti elvek figyelembe vételével- az alapító gondoskodik. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább háromszor ülést tart. Ülései nyilvánosak . A kuratórium összehívására az elnök jogosult, az ülést 8 nappal megelőzően írásban, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. Legalább két tag írásos indokolt kérésére a kuratóriumot az elnöknek össze kell hívnia. Amennyiben e kötelezettségnek az elnök nem tesz
eleget, az ülést bármelyik kurátor összehívhatja. A kuratórium elnöke bármikor jogosult rendkívüli ülés összehívására.
16. A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább két tag – köztük a kuratórium elnöke– jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt.
17. Az alapítvány kuratóriuma: 1. Elnök: Horváth Attiláné 1025 Budapest, 2.Tag: Kázsmér Andrea 1022 Budapest, 3.Tag: Szurdiné Gogola Julianna 1022 Budapest,
18. A kuratórium hatásköre különösen: Elfogadja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. Dönt
az alapítvány számára felajánlott vagyoni hozzájárulások és csatlakozások elfogadásáról. Meghatározza az alapítvány gazdálkodási elveit, szabályait. A kuratórium a vagyon felhasználásáról az iskola igényei szerint, az alapítványi célok keretei között. Elfogadja az éves beszámolót és az éves közhasznúsági jelentést a Khtv szerinti tartalommal.
19. az alapítvány képviselete: Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében, vagy akadályoztatása esetén meghatalmazása alapján a képviseletre bármely kurátor önállóan jogosult.
20. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és a kuratórium egy tagja jogosult.
21. Az alapítvány pénzügyi-ügyviteli döntéseinek végrehajtását a kuratórium által felkért külső személy is
elláthatja, aki a kuratóriumnak tartozik felelősséggel.
22. A kuratórium elnöke köteles a kuratórium döntéseit nyilvántartani úgy, hogy a nyilvántartásról a döntések
tartalma, időpontja és hatálya, valamint a támogatók és ellenzők személye megállapítható legyen. A kuratórium elnöke a döntéseket az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott levélben közli, míg a nyilvánosságot a döntésekről az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja. Ugyancsak a hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját és függeszti ki beszámolóit. a kuratórium elnöke-előzetes bejelentés alapján, munkaidőben- bárkinek lehetővég teszi az alapítvány működése során keletkezett iratokba való betekintést.
23. Az alapítvány tudomásul veszi, hogy amennyiben az alapítvány éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, a Khtv szabályai szerinti hatáskörrel felügyelő bizottságot köteles létrehozni.
24. Az alapítvány megszűnése: az alapítvány a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint szűnhet meg.
25. az alapítvány határozott időre jön létre.
26. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit , valamint az alapítványok gazdálkodásáról rendelkező egyéb jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2006.12.15
dr. Matthias Kunsch alapító

vissza az oldal tetejére


Covid-19

vissza az oldal tetejére


Digitális oktatás

A tantermen kívüli digitális oktatás működési rendjét ide kattintva olvashatják.

vissza az oldal tetejére


e-KRETA

Az alábbi linkekre kattintva az e-KRETA egyes menüinek használatához találhatók segédanyagok , melyek csak webes felületről érhetők el mobilapplikációról nem:

vissza az oldal tetejére


Diákigazolvány

Diákigazolvány igénylés módja (leendő elsősöknek, új tanulóknak, illetve azoknak, akik elhagyták az igazolványukat):

1. lépés az Okmányirodában
Az igénylés megkezdése előtt a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.) időpont kérése nélkül, sorszám húzása után, ingyenesen készítik el a gyerekről a diákigazolványhoz szükséges igazolványképet.
A II. kerületi (1024 Budapest Margit krt. 47-49.) Okmányirodákban időpont kérése szükséges!
Az okmányirodában be kell mutatni az alábbi iratokat:

  • születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy
  • egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya

Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, melyen az adatok, a fénykép és 14. éven felüli igénylő esetében az eredeti aláírás szerepel. 14 éven aluli igénylő esetében az aláírásmezőt ki kell hagyni, vagy kitöltése esetén nem kerül feldolgozásra.
A NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ennek megőrzésére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell!
Amennyiben elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában.

2. lépés az iskolában
Az iskola titkárságára be kell hozni az Okmányiroda által elkészített NEK-adatlapot, ezután készülhet el az igénylés.
Az elkészült igazolványt postai úton kapja majd meg az igénylő.

vissza az oldal tetejére


Intézményi étkezés

vissza az oldal tetejére


Taneszközök

feltöltés alatt…

vissza az oldal tetejére


Tankönyvek 2021/2022

Kedves Szülők!
Az alábbiakban tekinthetik meg a 2021/2022-es tanévben  iskolánk évfolyamain használt tankönyvek jegyzékét. (Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje)
A zölddel vastagon kiemelt tankönyveket, mint tartós tankönyveket könyvtári kölcsönzéssel bocsátjuk a tanulók rendelkezésére. Ezeket a tankönyveket tanév végén vissza  kell  adnia a tanulónak.
Amennyiben a szülőknek az adott  tankönyvek kölcsönzéssel történő használata nem megfelelő, a https://www.kello.hu/diakokesszulok  felületen tájékozódhatnak a további lehetőségekről, és a  http://webshop.kello.hu/ keresztül  tudnak új könyveket rendelni. 
 
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
 
vissza az oldal tetejére

Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Iskolánk is részt vett ezen a pályázaton. Részletesen ide kattintva olvashatnak róla.

vissza az oldal tetejére