Különös közzététel


Nyitvatartási rend

Házirend
1.1. A működés általános szabályai
1.1.1. Az iskola munkarendje
a) Az épület munkanapokon 7:00– 20:00 óráig tart nyitva. A szülők írásbeli kérelme alapján 7:00 órától az iskola ügyeletet tart.
b) A szülő a tanulót a portáig kíséri, kivéve, ha a tanuló egészségi állapota szükségessé teszi a tanteremig történő kísérését.
c) A tanítási napokon 7:50-ig kell megérkezni az iskolába, hogy legyen idő az első tanítási órára felkészülni, a tanítás 8:00 órakor kezdődik. A tanítási órák 45 percesek, ettől eltérni intézményvezetői engedéllyel lehet.
d) A szülőknek az épületet 7:50-ig el kell hagyniuk. Az iskolakapu 7:50-14:00 között zárva van. Az iskola délután 1400-kor újra kinyitja kapuit, majd a napközi tanulási ideje alatt (15:00-16:00) újra bezáródik, hogy a diákok zavartalanul tudják elkészíteni a házi feladataikat.

Az iskola munkarendjének d) pontja az járványügyi helyzetre tekintettel 2020. szeptember 1-től az alábbiak szerint változik:
Az épületbe a szülők csak előre egyeztetett időpontban, ügyintézés kapcsán jöhetnek be. Az épületbe való belépést követően a kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata, és orrot, szájat eltakaró maszk viselése kötelező! (2020. szept. 1-től visszavonásig)

2020. október 1-től A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 4. § alapján:
az 5. §-ban meghatározott személy, a tanuló csak abban az esetben léphet be az iskolába, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
a belépés során azt a tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.
5.§ (1) Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
(2020. okt. 1-től visszavonásig)

vissza az oldal tetejére


Engedélyezett osztályok száma

2020/2021-es tanév

évfolyam12345678össz
osztályok3334333426

vissza az oldal tetejére


Pedagógusok iskolai végzettsége

feltöltés alatt…

vissza az oldal tetejére


NOKS

Mersits Mária
iskolatitkár
Fabiny Blanka
iskolatitkár
Trombitás Gizella
pedagógiai asszisztens
Hőgye Katalin Ildikó
pedagógiai asszisztens
Márton István
gondnok
Rusznák László
rendszergazda

vissza az oldal tetejére


Országos kompetenciamérés eredményei

Az elmúlt évek országos kompetenciamérés részletes eredményei ide kattintva megtekinthetők.

A 2020/21-es tanév Idegen nyelvi mérés eredményei ide kattintva megtekinthetők.

vissza az oldal tetejére


Évfolyamismétlés

feltöltés alatt…

vissza az oldal tetejére


Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A nem kötelező tanórai foglalkozásokat egyéni felzárkóztatásra, illetve fejlesztésre és speciális képzésre fordítjuk a tanulók érdeklődésének megfelelően, a szülők választása szerint. A szabad választás alapján hozott döntés a továbbiakban kötelező.
A különböző nevelési célokhoz korrepetálással, felzárkóztató foglalkozásokkal, fakultációval, könyvtári órákkal, előkészítőkkel, tehetséggondozással, fejlesztő foglalkozásokkal nyújtunk segítséget tanulóinknak.
Szeptember hónap elején felmérjük az igényeket, és ennek ismeretében szervezzük meg a délutáni tevékenységek. A délutáni tevékenységek alanyi jogon illetik meg a tanulókat. Ezeket tanulói igények alapján és a személyi feltételekkel összhangban indítjuk.

A foglalkozások funkciói:

 • adjanak lehetőséget tanulóinknak, hogy érdeklődéseiket kielégíthessék
 • járuljanak hozzá a műveltségi területek tartalmainak bővítéséhez
 • segítsék a diákokat pályájuk megválasztásában, életmódjuk meghatározásában
 • legyenek a tehetséggondozás és a versenyre való felkészítés fórumai.

A foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes alapon történik.

A foglalkozások típusai:

 • tantárgyi jellegű
 • művészeti jellegű
 • egyéb (sport stb.)

Az 1.-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk.
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formája az egyéni foglalkozás. A köznevelési törvény előírása alapján heti 2 órában, akiknek az 1.-4. évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi.

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók részére felvételi előkészítőt tartunk. Igény szerint történelem, földrajz, biológia, kémia, angol, fizika tantárgyakból is. A tehetséges tanulók további differenciálását segítik a különféle szaktárgyi, sport, művészeti stb. versenyek, melyeket iskolánkban évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a nevelők szakmai munkaközösségei, vagy szaktanárok végzik. Már hagyományos Bolyai Matematika és Magyar Csapatverseny, valamint a Zrínyi Ilona Matematika Versenyek területi fordulóinak megszervezése iskolánkban zajlik.

Az iskolai sportfoglalkozások, tanfolyamok feladata a szabadidő hasznos eltöltése, a versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás. A jelentkezés önkéntes. A foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és a lehetőségek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
(Idézet a Pedagógiai Programból)

vissza az oldal tetejére


Hétvégi házifeladatokra vonatkozó szabályok

Mind a szóbeli, mind az írásbeli házi feladat a tanítási órákon feldolgozott ismeretek elmélyítését, valamint gyakorlását szolgálja. Lehetőséget ad a tanulóknak gyakorlásra, kiegészítő információk gyűjtésére. A házi feladat adásával erősíteni kívánjuk az órákon tanultakat. Fejleszteni szeretnénk az adott témában a tanulók készségeit és képességeit. Visszajelzést ad a tanuló, valamint a pedagógus számára.
A hétköznapokon a tanulók szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak, emellett vállalhatnak szorgalmi feladatot, melynek megoldása önkéntes. A felkészüléshez igénybe vehetik az az iskolában működő napközit, tanulószobát valamint az informatika termekben található tanulói számítógépeket és a „Bagolyvárat” (az iskolai könyvtárat). A hét utolsó munkanapján feladott házi feladat mennyisége nem nagyobb, mint az egyik napról a másikra feladott szokásos mennyiség. Ez vonatkozik az őszi, a téli és a tavaszi szünetekre is.
A házi feladat rendszeres ellenőrzése a pedagógus feladata.
A Pedagógiai Program tartalmazza az ezekre vonatkozó szabályokat:
A házi feladat nem cél, hanem eszköz a tanulás tanításához. a házi feladat kapocs a tanító (szaktanár) és a délutáni foglalkozást vezető pedagógus között, melynek eredményes elvégzése szoros szakmai egyetértést, együttműködést feltételez. A sikeres munka érdekében sok mindenben egyeztetni kell.

A házi feladat céljai:

 • Újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat.
 • Gyakorolni a tanult ismeretket.
 • Önálló gyűjtőmunkát végezni.
 • Önálló kutatómunkát végezni valamely témában.
 • Alkotómunkát végezni valamely témában.

A szorgalmi faladatok elvégzésének helye és ideje az önálló munka vége után következik, a szorgalmit csak akkor kezdheti el a kisgyerek, ha már minden kötelező feladattal elkészült és annak megoldása még belefér az önálló tanulási időbe. Természetesen otthon megcsinálhatja a szorgalmi feladatot.
Az önművelődésre késztető feladatok fontos szerepet töltenek be, hiszen a gyerekek munkatempója természetesen nem azonos, ezért jelentős időkülönbséggel készülnek el. A gyorsabbaknak nem kell tétlenül várniuk a társaikra, hanem számukra érdekes tevékenységek közül választhatnak.

A kötelező házi feladat célja:

 • újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat
 • tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése
 • tanulási technikák kiépítése
 • készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat
 • tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése
 • önálló kutatómunkát végezni valamely témában
 • alkotó munkát végezni valamely témában
 • önművelés igényének kialakítása

A kötelező házi feladat korlátai:

 • a szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, témájához
 • a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása és a tantárgyi készségek begyakorlása legyen a tartalma
 • alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz.
 • a szóbeli és írásbeli feladatokat helyes arányban tartalmazza
 • hétvégére (péntekről – hétfőre), valamint tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • a házi feladat esetleges hiánya a szorgalom osztályzatban is jelenjen meg

Szorgalmi feladatok:
A tanulókat, versenyre készülőket, a tantárgy iránt aktívan érdeklődőket szorgalmi feladatokkal segíthetjük.
Szorgalmi feladatok célja a képességfejlesztés a tanulók érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek figyelembe vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése.

Mindkét házi feladat típust a tanár, a tanító a tantárgyában kialakult szokások szerint ellenőrzi (önellenőrzés vagy tanári javítás), a tanulókkal megbeszéli, értékeli.

vissza az oldal tetejére


Dolgozatok szabályai

feltöltés alatt…

vissza az oldal tetejére


Osztályozó vizsgák követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei ide kattintva megtalálhatók.

vissza az oldal tetejére


Osztályok, tanulók száma

2020/2021-es tanév

osztályosztályfőnökosztálytanító / napközis
1.a20Bánhidi KrisztinaBodgál Rita
1.b22Harsányi ZsoltnéBartha Katalin
1.c22Vágó LauraVági Dóra Mirtill
2.a27Takács LucaFaddiné Zalavádi Julianna
2.b29Fehér ErikaMikes Viktória
2.c31Dr. Kapásné Fóris Beatrix EtelkaCselényi Katalin
3.a24Dr. Hetényiné Szabó Zsófia EszterWágnerné Kiss Melinda
3.b22Bakonyi-Babos Beáta KrisztinaBihaly Borbála Janka
3.c22Györk KrisztinaBenderné Lőw Anna Margit
4.a22Nemesné Szentpétery Melitta MáriaSurmann Boglárka
4.b21Szabados KingaKovács Zsófia
4.c17Garamszegi BeátaSurmann Boglárka
4.d22Komló GyöngyiKovács Zsófia
5.a28Selmeczi-Kovács Andrea
5.b28Bödecs Kornélia
5.c28Győriné Kerekes Zsanett
6.a31Rácz Ildikó
6.b25Valis Eszter
6.c30Marosiné Zsilla Zsuzsanna
7.a22Vörös Andrea Tünde
7.b20Lázár Gabriella
7.c23Novák Judit Eleonóra
8.a22Palko László
8.b24Kámánné Vajda Ildikó
8.c22Juhászné Tancsa Tímea
8.d18Baloghné Szabó Ida
összesen622

vissza az oldal tetejére